Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: http://mariosat.nl
 2. Firma MarioSat z siedzibą w Tilburgu, przy ulicy Jules de Beerstraat 14-01 zarejestrowaną w Holandii pod numerem KvK: 63523434
 3. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostka organizacyjną nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowaną korzystaniem ze Sklepu internetowego dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu internetowego są w euro i zawierają podatek BTW.
 5. Promocje oferowane przez Sklep internetowy nie łączą się. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. 

§2 Produkty

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzona jest sprzedaż towarów, których dostarczanie realizowane jest drogą standardową (PostNL lub przesyłką kurierską), zwanych razem „Produktami”.
 2. Realizacja każdej Usługi sprzedawanej w Sklepie internetowym jest objęta osobnym regulaminem danej Usługi, który Klient akceptuje przy składaniu zamówienia, lub umową zawartą na wykonanie określonej Usługi.

§3 Składanie zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Zamówienia można składać całodobowo.
 4. W ciągu 24 godzin Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep internetowy przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§4 Płatności i realizacja zamówień

 1. W sklepie internetowym Honorowane są następujące formy płatności:
  • karta płatnicza/przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności iDeal w czasie rzeczywistym;
  • przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe firmy podane po złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 3. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności.
 4. Faktura jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu intertnetowego płatności z tytułu zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura, potwierdzenie przelewu).
 2. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 3. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4.  W przypadku zakupu odbiornika telewizyjnego wraz z abonamentem tv, gdy dekoder ulegnie zepsuciu klient nie ma prawa żądać zwrotu za napdłacony abonament. W takim przypadku sprzedawca może zaproponować naprawę lub zakup nowego dekodera , abonament zostanie przeniesony na nowe urządzenie. Jezeli kupujący rozmyslił się i chce zwrócić zakupiony odbiornik razem z  wykupionym abonamentem jest to możliwe w przypadku gdy opakowanie nie zostało otworzone, natomiast jeżeli chodzi o abonament nie ma możliwosci jego zwrotu, sprzedawca może zaproponować wymianę na inny dostępny produkt lub usługę ze sklepu internetowego mariosat.nl
 5. Zakup TNK NC+ – Po aktywacji karty z dekodera lub Modułu klient nie prawa zwrotu zamówienia w ciągu 14 dni, dekoder staje się jego własnośćią. Natomiat jeżeli karta nie została aktywowana może nastąpić zwrot lub wymiana za porozumieniem stron miedzy klientem a sprzedawcą.

§6 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta wymaga:
  • dostępu do sieci Internet,
  • korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 8.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1),
  • posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1  jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą, twórcą konkretnego programu.
 3. Dla prawidłowego działania Sklepu internetowego konieczne jest ponadto aby komputer/tablet/telefon Klienta miał włączoną obsługę plików cookies oraz włączoną obsługę języka JavaScript.
 4. Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Sklepu, strona internetowa wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania. Klient może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy. Nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł jednak zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

§7 Prawa autorskie

Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego , o ile nie zaznaczono inaczej, są własnością Administratora sklepu.

 1. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora sklepu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator sklepu internetowego.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
 4. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie itp.
 5. Inne informacje dotyczące działania Sklepu internetowego, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu lub promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę
 6. Administrator sklepu internetowego informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
 7. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu internetowego i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  Sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu.  Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep internetowy zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r.